Fri. Jan 28th, 2022

Papaya Mango Banana Blast Smoothie Bowl π“₯ (π™Ώπš•πšŠπš—πš π™±πšŠπšœπšŽπš π™ΌπšŠπš–πšŠπšœπŸŒΏ).

You can have Papaya Mango Banana Blast Smoothie Bowl π“₯ (π™Ώπš•πšŠπš—πš π™±πšŠπšœπšŽπš π™ΌπšŠπš–πšŠπšœπŸŒΏ) using 10 ingredients and 0 steps. Here is how you cook it.

Ingredients of Papaya Mango Banana Blast Smoothie Bowl π“₯ (π™Ώπš•πšŠπš—πš π™±πšŠπšœπšŽπš π™ΌπšŠπš–πšŠπšœπŸŒΏ)

  1. Prepare Half of a ripe papaya.
  2. Prepare 2 of frozen bananas.
  3. You need 1/2 cup of frozen mango.
  4. Prepare Splash of Almond Breeze Banana Almond Milk.
  5. You need Splash of Orange juice.
  6. You need of Toppings.
  7. Prepare of Almond banana granola.
  8. Prepare of Tangerine.
  9. You need of Sliced banana.
  10. You need of Goji berries.

Papaya Mango Banana Blast Smoothie Bowl π“₯ (π™Ώπš•πšŠπš—πš π™±πšŠπšœπšŽπš π™ΌπšŠπš–πšŠπšœπŸŒΏ) instructions

By Graham Bert

Welcome to sindu.web.id! Enjoy reading

Leave a Reply

Your email address will not be published.